4 thoughts on “When the killer falls in love – Khi sát thủ va phải conditinhyeu: Chương 05

  1. Đang bị ông đầu vàng đấm cái bốp chuyển cảnh nhà tang lễ t cười muốn đau ruột thừa 🙂

Comments are closed.