9 thoughts on “Shutline – Đường tiếp giáp: Chương 20

    1. =))) chắc tại tgia ko vẽ đc hai mắt giống nhau nên cho thành đặc điểm của nvat luôn

Comments are closed.