One thought on “Mr. 100% Perfect – Quý ngài hoàn mỹ 100%: Chương 57

  1. Cặp này bình thường ngọt như mía lùi mà nay drama quá làm chịu không nổi, thôi hẹn đến cặp Shin x Shin tôi sẽ quay lại 🤧

Comments are closed.