15 thoughts on “[Manhwa, BL 18+] Ang Ang – Bạn Giường SM: Chương 12

  1. Đọc truyện xong mới biết rằng mình có gu S như ông công :)))))
    Nhìn e thụ mà tụi còn chảy dãi 🤤

Comments are closed.