10 thoughts on “Shutline – Đường tiếp giáp: Chương 07

    1. Đối với người tình đầu ổng là Top á, nhưng đối với ông Jake thì ổng là Bot hen…

  1. Shin trông như vậy,ko dám chắc ông từng làm hại ex của ổng vì o thỏa mãn đâu,chắc phải có oan khuất gì đó chứ maybe ?.

  2. Ômg Shin thì muốn làm top. Nhưng mà để vật được ông Jake thì không có cửa, cửa sổ cũng không có nhá. 2 người này, đều rất khó để tưởng tượng lúc ‘làm’ sẽ ra sao

Comments are closed.