2 thoughts on “19 Days: Ma sói 2

  1. Hạ dê sòm, chỉ tội Cam, thằng nhỏ éo biết gì, quả là thiện lương, đơn thuần như Đen nói (・ัω・ั)

Comments are closed.