5 thoughts on “Bad Plan – Kế hoạch tồi: Chương 09

  1. Dễ thương quá đi mất. Không biết chừng nào mới thành 1 cặp. Hóng chap tiếp quá. Cảm ơn nhóm dịch.

Comments are closed.