10 thoughts on “LL: Chương 51

  1. thôi đừng mong đợi. chúng nó lên tới phòng còn stop dc. này mới ở ngoài đường mà sao dám nghĩ tới dduj nhau :<

  2. Nếu Dê Dăng là ng Việt, Dê Dăng sẽ thính rằng ” bố em có phải nhà thơ ko. Vì tác phẩm ông ấy thật múp hihi”

Comments are closed.