4 thoughts on “BBDA22

  1. Uke số khổ thật đó. Mong là tình cảm của seme tiến triển nhanh và sẽ bảo vệ uke, ít nhất bỏ ý định bắt uke đi tiếp kh*ch. Tốt nhất là thằng bố rác rưởi bị bắt rồi phải làm việc trả nợ.

Comments are closed.