2 thoughts on “KVD27

  1. Dìu dợ dô bịnh diện đi chời. Còn ở đó mà hỏi sao với chả chăng. Chả tinh ý gì hớt

Comments are closed.