6 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 08

  1. Huhu mạng mẽo như … lum =(( Đang khúc hay mà cứ đứng, khum chịu load ảnh. Chắc xoq chap này t ga t chặt cục wifi waaa 😢

Comments are closed.