2 thoughts on “Eyes clouded by the tiger – Hổ ái tử đằng: Chương 09

  1. Đọc tới khúc “Con đã gặp một người đàn ông sẵn sàng cầm kiếm để bảo vệ con….” thấy thương Bot thật xự =((

Comments are closed.