11 thoughts on “Semantic Error – Lỗi logic: Chương 21

    1. Đa phần là mình solo ha, có vài chương có 1 bé edit phụ hoặc những bộ không có raw eng thì mình hợp tác với trans ngoại ngữ ha ^^

Comments are closed.