12 thoughts on “Semantic Error – Lỗi logic: Xmas Special

  1. Xmas gì mà iu thương quá vậy, thế mà Sangwoo lại bị sún răng nx chứ 🤣🤣🤣 thua, cả hai nhà ai cx dễ thương hết z sao chịu nổi chời 💓

Comments are closed.