10 thoughts on “Semantic Error – Lỗi Logic: Chương 31

  1. Úi giùi ui, dễ thương muốn chớt. Cảm ơn DDMinh nhiều nhiều lắm vì đã dịch bộ truyện này, dịch thoại hết sức tự nhiên, đọc mà cứ quắn quéo không ngừng❤️

Comments are closed.