10 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 26

  1. 1 ng xưa nay k muốn dùng thuốc ứ chế khi tới kỳ phát tình mà giờ đã vì Isaac mà uống thuốc, nhưng cái kiểu hỏi han thâm tình bằng cách chĩa súng vô ng ta như thế là k có đc nha anh, con zai em nó nhạy cảm lắm ó. Mới cả anh nhăm nhe con zai e vi phạm hợp đồng để anh ăn sạch sẽ con zai e thôi đúng không? quả là thuyết âm mưu mà.

Comments are closed.