14 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 34

        1. Hmm, vụ tác giả đang căng lắm nè vì ổng/bả đang than là số người mua truyện yếu quá, cảm thấy công sức bỏ ra không đáng…

  1. 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Comments are closed.