19 thoughts on “[Manhwa, BL] Dear Benjamin – Benjamin yêu quý: Chương 07

  1. Sao mình xem chap sau nó cứ bị gì gì vậy. Có một mình mình bị như vậy hay sao. Chỉ mình căch giải quyết với.

Comments are closed.