9 thoughts on “Lion and Venus – Sư tử và ánh sao: Chương 03

  1. Ơ thế là lúc trc ông masami từng bị đè rồi à:,)

Comments are closed.