2 thoughts on “Mr. 100% Perfect – Quý ngài hoàn mỹ 100%: Chương 51

  1. Khúc ổng ghen kiểu: “Mày thình thịch cái nữa là t sẽ dùng chai xịt nước này bắn lủng mắt mày”

Comments are closed.