5 thoughts on “Kế hoạch tồi: Chương 22

  1. cuối cùng cũm đợi được đến ngày này, đã không tiến triển thì thôi chứ tiến một cái là như gắn tên lửa vô đít z 😊

Comments are closed.