9 thoughts on “HATD65

  1. Cái ông chức to kia nói là từ giờ không cần Anh Geumhu nữa nghĩa là seo zayy, nghĩa là ông ý sẽ để yên k động đến đại nhân nữa đúng k zayy 😥 chứ mà theo ý đen thì chắc tu chớttt

Comments are closed.