2 thoughts on “HRYN1

  1. khúc dduj nhỏ kia thì toi hơi hoảng nhiều chút, nhưng giờ thì toi hoảng hơn khi đầu bot chỉ có dduj ‘-‘

Comments are closed.

error: Content is protected !!