4 thoughts on “KVD18

      1. không tôi nghĩ ông ý không đi tăng 2 tại vì còn làm công việc khác nên ổng có thể không cần đi tăng 2 nữa vì làm việc khác nhiều tiền hơn

      2. lý do ảnh không đi tăng 2 trên truyện có nói luôn kìa này là công việc phụ cuối tuần thôi thích thì làm không thích thì thôi mà tôi vẫn sure kèo em trai bot kèo dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!