6 thoughts on “[Manhwa, BL] Semantic Error – Lỗi logic: Chương 15

  1. Gây ấn tượng trong đầu con ng ta như muốn loãng hậu luôn giờ suy nghĩ làm hòa rồi làm đàn anh vui vẻ…ta nói cái mu típ này moe mẫn ngụt ngùi lắm đây ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Comments are closed.