6 thoughts on “Hổ ái tử đằng: Chương 38

  1. Khum thể soft hơn nữa, nhưng mà càng đọc là càng biết sắp có dramu lớn xảy ra, lo quá ;-;

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!