10 thoughts on “HATD: Chương 39

  1. Ng ấy là ai ai ai :)? T/giả liệu cs quay xe :)? Hãy chờ tới chap 40 :)))

Comments are closed.