9 thoughts on “HA tử đằng: Chương 40

  1. Đại nhân đúng văn vở ngọt ngào các thứ luôn á chèn ơi (><)

  2. tr ơi báo hiệu dramu sắp tới, pls đừng ngược quá, pls pls pls. hãy cho đại nhưn và Beom có thể hạnh phúc như vầy hoàiii

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!