4 thoughts on “Bạn Giường SM: Chương 46

  1. “nắc cụt, nắc cụt” ta cười sảng á 🤣🤣🤣
    Gyuwon đập choai, đáng eo phô mai que thế kia mà sao cứ bảo người ta đáng sợ chớ :V
    Ơ mà tự nhiên sao hiểu lầm j thế nhỉ? Đang yên đang lành mà 😑😕
    P/s: chú trợ lý cũng dễ xương gê 😋

Comments are closed.