6 thoughts on “MVT4.6

  1. Nhà dịch oi,nhà còn dịch bộ này kh ạ vì thấy tác giả ra chap mới cũng lâu mà ch thấy nhà dịch dịch:(

Comments are closed.