7 thoughts on “Rắc rối tình yêu của chàng sói: Chương 03

    1. Bbe từ nhỏ nên bve nhau vậy ó, giống lúc uke bve bé thỏ ý, nếu ko có thì bé thỏ vs anh seme
      đã thành đôi :”))

Comments are closed.